Gebruiksvoorwaarden en privacy beleid

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2015.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website TeamVenture (http://teamventure.nl , hierna TeamVenture).

Door het gebruiken van TeamVenture ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je namens een rechtspersoon of onderneming handelt dan verklaar je daartoe bevoegd of gemachtigd te zijn. 

In onze gebruikersvoorwaarden vind je de volgende hoofdpunten:

 1. Wat is TeamVenture en hoe werkt het?
 2. Registratie en gebruik site; rechten en plichten van gebruikers
 3. Rechten en plichten van TeamVenture
 4. Door gebruiker verwijderen of tijdelijk niet gebruiken profiel
 5. Melding inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten
 6. Contact
 7. Slotbepalingen

In onze privacy beleid vind je de volgende hoofdpunten:

 1. Doeleinden gebruik en verwerking van persoonsgegevens
 2. Verzameling en gebruik van algemene informatie
 3. Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden
 4. Beveiling van (persoons)gegevens
 5. Wijziging privacy beleid

 

Gebruiksvoorwaarden TeamVenture

1. Wat is TeamVenture en hoe werkt het?

1a) TeamVenture is een zakelijke matchingsite. TeamVenture richt zich op het matchen van (aspirant) ondernemers die een geschikte zakenpartner zoeken om samen een nieuwe onderneming mee te starten of ter versterking van een bestaande onderneming. Met deze online dienst biedt TeamVenture haar gebruikers de mogelijkheid om buiten hun eigen netwerk in contact te komen met potentiële zakenpartners. TeamVenture richt zich expliciet niet op het verbinden van bedrijven ten behoeve van fusies of overnames.

1b) TeamVenture helpt gebruikers ook door hen via hun dashboard te attenderen op organisaties en/of projecten die ondersteuning verlenen aan ondernemers. Dit betreft organisaties en projecten die onder meer de volgende type ondersteuning bieden: netwerk, begeleiding, kennis, vaardigheden, faciliteiten en/of voorzieningen. Matching tussen gebruiker en partnerorganisaties geschiedt volledig automatisch op basis van overeenstemmende profielkenmerken tussen gebruiker en organisatie. Deze kenmerken betreffen, voor zover door gebruiker aangegeven: industrie, fase van het bedrijf of bedrijfsidee, en woonplaats of geografisch werkgebied.

1c) Na registratie vult de gebruiker een wetenschappelijk onderbouwde ondernemerstest in. Deze ondernemerstest is ontwikkeld door Vrije Universiteit Amsterdam. Op basis van de antwoorden op deze testvragen wordt het ondernemersprofiel van gebruiker in kaart gebracht. Na het volledig doorlopen van de ondernemerstest krijgt de gebruiker de uitslag direct te zien. Vervolgens worden de scores vergeleken met ondernemersprofielen van andere TeamVenture gebruikers. Op basis van uitgebreid onderzoek naar de verenigbaarheid van ambities, competenties en persoonlijkheid kan TeamVenture een indicatie geven over hoe sterk de profielen van individuele TeamVenture-gebruikers bij elkaar passen zodat de uitgangspositie van een gezamenlijk bedrijf optimaal is.

1d) De lijst met gepresenteerde matches kan de gebruiker vervolgens filteren aan de hand van enkele zoekcriteria en voorkeuren. De profielen die als resultaten worden getoond kunnen worden bekeken en desgewenst als favoriet worden opgeslagen. De aan gebruiker voorgestelde matches worden telkens geactualiseerd met nieuwe matches, dit op basis van (gewijzigde) profiel van gebruiker en de gehanteerde zoekcriteria, en de (gewijzigde) profielen van andere of nieuwe TeamVenture gebruikers. Elke gebruiker heeft een dashboard waarin profielen staan vermeld in volgorde van het aantal overeenkomstige criteria met het gezochte profiel.

1e) Mocht gebruiker met een van de getoonde gebruikers contact op willen nemen, dan kan dat door via het interne communicatiesysteem van TeamVenture een bericht aan zo een andere gebruiker te sturen. De geadresseerde gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht dat hij een bericht heeft ontvangen, waarna de gebruiker er voor kan kiezen om wel of niet te reageren. De betreffende gebruikers kunnen daarna nader kennis te maken en de mogelijkheden voor een zakelijk partnerschap nader verkennen en bespreken.

1f) TeamVenture benadrukt dat ondanks haar inspanningen zij geen enkele garantie kan geven op het aantal matches dat zij tot stand kan brengen. Ook op de (beleefde) kwaliteit van de matches en/of de welwillendheid van een gebruiker om met een ander gebruiker in contact te treden kan TeamVenture geen enkele garanties geven.

 

2. Registratie en gebruik site; rechten en plichten van gebruikers

2a) Om gebruik te kunnen maken van TeamVenture dient gebruiker zich te registreren en een profiel aan te maken. Waar gebruiker namens een rechtspersoon of onderneming handelt dan verklaart gebruiker daartoe bevoegd of gemachtigd te zijn.

2b) Voor registratie heeft de gebruiker een werkend e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord. Ga zorgvuldig met deze gegevens om. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld. Als gebruiker deze gegevens wel met derden deelt of door eigen nalatigheid deze ter beschikking komen aan derden, is TeamVenture niet aansprakelijk voor toegang tot deze gegevens van gebruiker op de TeamVenture website en het gebruik van zijn profiel door derden.

2c) Het is niet toegestaan om te registreren met een e-mailadres van derden, tenzij hiertoe door betreffende derde toestemming is verleend.

2d) Registratie en gebruik van TeamVenture is kosteloos.

2e) Het profiel kan bestaan uit zowel een persoonlijk profiel met informatie over persoon van de gebruiker, als een zakelijk profiel met informatie over het bedrijf of bedrijfsidee van gebruiker. De gebruiker verklaart dat alle informatie die door hem aan TeamVenture wordt verstrekt en in zijn profiel wordt opgenomen volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de opgegeven gegevens betrekking hebben op zichzelf en het eigen bedrijfs(idee). De gebruiker is ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het profiel en dus de informatie die gebruiker over zichzelf en het eigen bedrijf of bedrijfsidee opgeeft.

2f) Het is niet toegestaan om onder pseudoniem of andermans naam een profiel aan te maken.

2g) Tussen TeamVenture en populaire ander websites, zoals LinkedIn, bestaan koppelingen om gemakkelijk content tussen TeamVenture en deze sites mogelijke te maken. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld een deel van zijn profielgegevens op LinkedIn, zoals naam, foto, opleiding en werkervaring rechtstreeks invoeren in de TeamVenture database. Voordat dit gebeurt zal gebruiker om toestemming gevraagd worden.

2h) Gebruiker stemt ermee in TeamVenture.nl uitsluitend te gebruiken voor de gestelde doeleinden.

2i) Het is gebruiker niet toegestaan om bij andere gebruikers acquisitie te plegen, artikelen of diensten aan te prijzen of aan te bieden, of anderszins commerciële uitingen plaatsen - anders dan strikt als bedoeld en nodig voor de gestelde doelen van TeamVenture.

2j) Via TeamVenture kan gebruiker een bedrijfsidee delen met andere TeamVenture-gebruikers. Zonder het delen van het idee is het lastig om anderen geïnteresseerd te krijgen maar bedenk dat die anderen niet automatisch gebonden zijn om je idee ook geheim te houden. Deel in eerste instantie niet teveel informatie: een tip van de sluier oplichten is vaak voldoende om iemand te interesseren zonder het idee volledig weg te geven. En houd er rekening mee dat abstracte ideeën niet goed te beschermen zijn.

2k) De gebruiker heeft de mogelijkheid om content te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Onder content wordt onder meer verstaan: persoonsgegevens, bedrijfs(ideeën), berichten, en (audio)visueel materiaal, teksten en links naar externe websites. Ten aanzien van deze content verklaart en garandeert gebruiker dat de geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op geldende wet- en/of regelgeving (waaronder privacywetgeving), inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, of hinderlijk of schadelijk is of kan zijn voor de diensten van TeamVenture en/of haar gebruikers (zoals berichten of links naar websites die aanstootgevend, beledigend, belasterend, discriminerend of anderszins in strijd zijn met de goede zeden).

2l) Gebruiker zegt toe geen onrechtmatige verzoeken te doen aan andere gebruikers of onrechtmatige berichten te versturen aan andere gebruikers, waaronder mede wordt begrepen het verspreiden van ongevraagde (commerciële) berichten (spam).

2m) Het is niet toegestaan de gegevens van andere gebruikers op systematische wijze te kopiëren voor gebruik buiten de omgeving van TeamVenture, tenzij de betreffende gebruikers hier hun uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

2n) TeamVenture verstrekt geen contactgegevens van gebruiker aan andere gebruikers. Indien gebruiker besluit met andere gebruikers contactgegevens uit te wisselen, dan geschiedt dit geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

2o) De gebruiker vrijwaart TeamVenture voor aanspraken en tegen rechtsvorderingen van derden die door het gebruik van TeamVenture door gebruiker ontstaan.

 

3) Rechten en plichten van TeamVenture

3a) TeamVenture gaat zorgvuldig te werk bij het aanbieden van haar dienst. Zij sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die ontstaat door het gebruik van de website van TeamVenture, de (tijdelijke of gedeeltelijke) onbereikbaarheid ervan, of voor verlies van of schade aan bestanden en gegevens, behoudens wanneer deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TeamVenture of door haar ingehuurde partijen.

3b) TeamVenture is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de bescherming van een nieuw bedrijfsidee van een gebruiker en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen ontstaan door het delen van bedrijfsideeën of andere informatie die aan het bedrijfs(idee) gerelateerd zijn via de TeamVenture website en met de contacten die via TeamVenture tot stand zijn gebracht.

3c) TeamVenture is niet verantwoordelijk voor door gebruiker onjuist verstrekte antwoorden op de vragen van de ondernemerstest, en kan niet garant staan voor de juistheid van de resulterende scores van de verschillende onderdelen en het daarop gebaseerde ondernemersprofiel als er onjuiste antwoorden zijn verstrekt.

3d) TeamVenture houdt geen actief toezicht op het plaatsen en verspreiden van content door haar gebruikers en garanderen op geen enkele wijze de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van door gebruikers geplaatste content. Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud dan wel werkwijze van de content van gebruikers of voor gebruik hiervan door gebruikers.

3e) Ondanks dat het niet is toegestaan om op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze van TeamVenture (of enige content daarop) gebruik te maken kan TeamVenture niet uitsluiten dat de TeamVenture gebruikers de gebruiksvoorwaarden overtreden.

3f) TeamVenture behoudt zich het recht voor om zonder nader bericht of nadere ingebrekestelling accounts en content (waaronder ook het profiel) van een gebruiker aan te passen, te verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk te maken als: een gebruiker zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden of elders gegeven aanvullende gebruiksvoorwaarden, een gebruiker handelt in strijd met wet en regeling, of als TeamVenture meerdere gegronde klachten over content van betreffende gebruiker ontvangt van andere gebruikers. Ook kan TeamVenture zondere nadere aankondiging een account verwijderen als hier meer dan 6 maanden niet op is ingelogd.

 

4. Door gebruiker verwijderen of tijdelijk niet gebruiken van een profiel

4a) Gebruiker heeft de mogelijkheid om via de persoonlijke instellingen in het dashboard zijn profiel tijdelijk op non-actief te zetten en weer te activeren. Een niet actief profiel wordt niet gebruikt voor het matchen met andere gebruikers en wordt niet (meer) getoond bij matchresultaten. De gebruiker kan zelf ook geen nieuwe matches meer zien.

4b) Gebruiker kan op ieder moment zijn account beëindigen en alle profielgegevens door TeamVenture laten verwijderen. Stuur hiervoor ons een bericht via het contactformulier van deze website en vermeld daarin je volledige naam en het e-mailadres waarmee je staat ingeschreven op TeamVenture.

 

5. Melding inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten

5a) Als je als gebruiker of niet-gebruiker meent dat enige user content op TeamVenture inbreuk maakt op uw diens (intellectuele eigendoms)rechten, kan je TeamVenture verzoeken om deze content van de website te verwijderen. Stuur daarvoor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende content, waar deze te vinden is op TeamVenture en waarom er sprake zou zijn van een inbreuk aan info @ teamventure.nl. Overleg hierbij bewijs waaruit blijkt dat je rechthebbende bent. Met het verrichten van een melding vrijwaar je TeamVenture en alle aan haar gelieerde partijen en personen voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van de content, inclusief alle schade en kosten die hieruit voortvloeien, waaronder mede begrepen het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

5b) Als uit de melding redelijkerwijs blijkt of kan blijken (dit ter beoordeling van TeamVenture) dat de betreffende content inbreuk pleegt dan zal de betreffende inhoud door TeamVenture worden verwijderd.

 

6. Contact

6a) Als je denkt een onjuist of nep profiel te hebben ontdekt, dan verzoeken wij je dit aan ons door te geven door het sturen van een e-mail naar: info @ teamventure.nl met vermelding van de volledige naam die bij het betreffende profiel wordt gebruikt, alsook het geboortejaar en woonplaats dat bij het betreffende profiel is aangegeven, onder vermelding van de redenen waarom het profiel onjuist of nep is.

6b) Vragen, opmerkingen of klachten over TeamVenture kun je sturen naar TeamVenture via het online contactformulier welke je op deze website aantreft.

 

7. Slotbepalingen

7a) Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. TeamVenture zal in dat geval de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk in acht neemt.

7b) Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Utrecht is exclusief bevoegd.

7c) Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door TeamVenture worden aangepast. Wij zullen wijzigingen aankondigen via de website en zo mogelijk via het dashboard of via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres, en daarbij aangeven per wanneer de gewijzigde voorwaarden van toepassing zullen zijn.

 

Privacy beleid van TeamVenture

Laatst bijgewerkt op 2 augustus 2017.

Dit is het privacy beleid van TeamVenture voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de http://teamventure.nl. TeamVenture houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers om.

 

1. Doeleinden gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Bij het aanmaken en gebruik van een account op TeamVenture deelt gebruiker bepaalde persoonsgegevens: contactgegevens, biografie, voorkeuren en interesses, profielfoto, antwoorden op testvragen, en eventueel gedeelde bestanden en (bedrijfs)ideeën waar deze persoonsgegevens bevatten. Deze persoonsgegevens worden door TeamVenture voor de volgende doeleinden gebruikt.

1a) De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de online diensten van TeamVenture. Daarbij gaat het vooral om het opstellen van een gebruikersprofiel, het matchen van het gebruikersprofiel met profielen van andere gebruikers, en het doelmatig laten verlopen van de communicatie op de TeamVenture website.

1b) Contactgegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door TeamVenture, indien gebruiker heeft aangegeven deze van ons te willen ontvangen. Gebruiker kan ook een e-mail ontvangen met de berichtgeving dat gebruiker een intern bericht van een andere gebruiker heeft ontvangen, indien gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichtgeving te willen ontvangen.

1c) TeamVenture kan een deel van de persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken ter verbeteren van haar matchingmethodiek, online diensten en voor wetenschappelijk onderzoek naar team startups.

1d) Via hetdashboard van gebruiker brengt TeamVenture (non)commerciële partnerorganisaties en/of -projecten bij gebruiker onder de aandacht brengen die lijken aan te sluiten op diens profiel. Matching met partnerorganisaties geschiedt automatisch op basis van, voor zover van toepassing, industrie, bedrijfs(idee)fase en woonplaats of werkgebied. De partnerorganisaties van TeamVenture hebben via ons systeem geen toegang tot of inzage in jouw persoonsgegevens. Ook kunnen zij via ons platform niet zelf in contact treden met gebruikers.

1e) TeamVenture is benieuwd hoe de contacten die gebruiker via TeamVenture hebben opgedaan zijn bevallen en waartoe het contact heeft geleid, dit ook om haar matchingmethodiek verder te optimaliseren. Om deze reden kan TeamVenture, nadat het systeem constateert dat er tussen gebruikers over en weer contact is gelegd, een paar vragen toesturen ter evaluatie van dit contact. Medewerking is niet verplicht, maar wij vertrouwen er op dat je ons hiermee wilt helpen.

 

2. Verzameling en gebruik van algemene informatie

2a) Het is voor TeamVenture waardevol om te weten hoe vaak de TeamVenture website wordt bezocht en welke onderdelen het meest aansprekend zijn voor bezoekers en gebruikers. Hierdoor is zij in staat om haar diensten te optimaliseren en zo mogelijk beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van haar gebruikers. Om deze reden verzamelt TeamVenture bepaalde (statistische) gebruiksinformatie door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Mocht je het gebruik van cookies in uw browser hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit invloed hebben op het gebruik van de TeamVenture website.

2b) TeamVenture maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

3. Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden

3a) Zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming zal TeamVenture de persoonsgegevens van gebruikers nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of doordat de activiteiten van TeamVenture door een andere partij worden overgenomen of voortgezet.

3b) Indien de uitvoering van de diensten van TeamVenture wordt overgedragen aan een andere partij, dan kunnen persoonsgegevens en bestanden van gebruikers onderdeel uitmaken van die overdracht. In het geval dat deze situatie zich voordat stelt TeamVenture gebruikers hiervan tijdig op de hoogte, bijvoorbeeld door een bericht op de TeamVenture website. Bij overdracht blijven alle andere voorwaarden omtrent gebruik en privacy, inclusief doeleinden van gebruik en verwerking van persoonsgegevens, in principe gehanteerd.

 

4. Beveiliging van (persoons)gegevens

4a) Alle persoonlijke gegevens van gebruikers slaan wij op in een database die enkel met de benodigde toegangsgegevens en rechten bekeken kunnen worden. Een groot deel van uw profielgegevens is toegankelijk voor andere geregistreerde gebruikers wanneer zij met jou een match vormen. De gegevens waar andere gebruikers geen toegang toe hebben, zoals e-mailadressen van gebruikers en antwoorden op de testvragen, zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal personen van TeamVenture voor wie toegang uit hoofde van hun functie en werkzaamheden voor TeamVenture noodzakelijk is, en dan nog alleen wanneer strikt noodzakelijk.

4b) Door middel van passende technische en organisatorische maatregelen beveiligt TeamVenture alle gegevens en haar systemen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik van de verwerkte persoonsgegevens.

4c) Als je vermoedt dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw account, dan dien je TeamVenture hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dit kan door een bericht te sturen naar info @ teamventure.nl.

 

5. Wijziging privacy beleid

TeamVenture behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.